Teksti suurus

Kontrastsus

×

Menüü

Õpistu põhikiri

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Õpistu nimi on August Pulsti õpistu (edaspidi nimetatud Õpistu), lühendatult APÕ, inglise keeles August Pulst School.
1.2. Õpistu on eraomandil põhinev koolitusasutus, mis korraldab pärimusmuusikaalast õppetööd ja tegutseb Erakooliseaduse, teiste Eesti Vabariigi seaduste ja nende alusel antud õigusaktide, omaniku põhikirja ning käesoleva põhikirja järgi.
1.3. Õpistu omanik on mittetulundusühing Eesti Pärimusmuusika Keskus (edaspidi Omanik või Keskus). Õpistu korraldab oma tegevust kooskõlas Omaniku eesmärkidega.
1.4. Õpistu asukoht on Viljandi linn, Eesti Vabariik. Õpistu tegutseb Viljandis, teistes Eesti piirkondades ning välismaal.
1.5. Õpistul on oma sümboolika.
1.6. Õpistu asjaajamiskeel on eesti keel.
1.7. Õpistu tegevusaasta ja aruandeaasta algab 1. augustil ja lõppeb 31. juulil.

2. TEGEVUSE EESMÄRGID JA TÖÖKORRALDUSE ALUSED

2.1. Õpistu eesmärk on õpetada, arendada ja edendada pärimusmuusikat.
2.2. Eesmärgi saavutamiseks Õpistu:
2.2.1. korraldab pärimusmuusikaalaseid õpiringe, vabahariduslikke kursuseid, loenguid, seminare, konverentse ja täiendkoolitusi;
2.2.2. organiseerib pärimusmuusikaalaste õppevahendite koostamist, kirjastamist ja levitamist;
2.2.3. annab avaliku konkursi korras välja stipendiume õppe-, teadus- ja loometööks põhikirjajärgsetel eesmärkidel;
2.2.4. loob ja tihendab koostööd Eesti ning rahvusvaheliste partneritega pärimusmuusika hariduse valdkonnas.
2.3. Õppetöö korraldamisel toetub Õpistu õppekavadele, millesed kinnitab õppekolleegium.
2.4. Õpingute läbinutele väljastatakse soovi korral tunnistus või tõend.

3. JUHTIMINE

3.1. Õpistut juhib Õpistu juhatus.
3.2. Juhatus on Õpistu kollegiaalne juhtorgan.
3.3. Juhatuses on kaks püsiliiget, kellest üks on Eesti Pärimusmuusika Keskuse juht ja üks August Pulsti õpistu juhataja ning Omaniku üldkoosoleku poolt kaheks aastaks valitud ja kinnitatud üks juhatuse liige.
3.4. Oma töö korraldamiseks valib juhatus enda liikmete hulgast juhatuse esimehe.
3.5. Õpistu juhatuse pädevusse kuulub:
3.5.1. eesmärgi muutmine;
3.5.2. õppekolleegiumi liikmete määramine;
3.5.3. õpistu eelarve kinnitamine ja muutmine;
3.5.4. põhikohaga õpetajate kutsumine;
3.5.5. muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse ega põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.
3.6. Juhatuse koosolekud toimuvad vähemalt kaks korda aastas ning kui seda nõuab kirjalikult üks juhatuse liikmetest.
3.7. Juhatuse kokkukutsumisest peab ette teatama vähemalt seitse päeva.
3.8. Juhatuse otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletavad kõik juhatuse liikmed.
3.9. Juhatuse otsus loetakse vastuvõetuks koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik juhatuse liikmed.

4. ÕPPEKOLLEEGIUM

4.1. Õpistu õppekolleegiumi liikmete ülesandeks on:
4.1.1. õppekavade koostamine, tellimine, hindamine ja arendamine;
4.1.2. ettepanekute tegemine Õpistu juhatajale vajalike õpetajate valikul;
4.1.3. õpingutest osavõtjate vastuvõtutingimuste koostamine;
4.1.4. ettepanekute tegemine õppematerjalide koostamiseks või tellimiseks.
4.2. Õppekolleegiumi liikmed valitakse ja kinnitatakse Õpistu juhatuse poolt kaheks aastaks.
4.3. Õpistu juhataja kutsub õppekolleegiumi kokku vastavalt vajadusele, aga vähemalt üks kord aastas.

5. ÕPISTU JUHATAJA

5.1. Õpistu juhataja korraldab Õpistu tegevust ning vastutab selle eest.
5.2. Õpistu juhataja koordineerib õppekolleegiumi tööd.
5.3. Õpistu juhataja töölepingu sõlmib, muudab ja lõpetab Õpistu Omanik.
5.4. Õpistu juhatajal on õigus sõlmida õppetöö läbiviimiseks vajalikke teenuse osutamise lepinguid.

6. FINANTSEERIMINE JA JÄRELEVALVE

6.1. Õpistu tegevust finantseeritakse õppemaksudest, omaniku majandustegevuse tulust, annetustest ja toetustest ning muudest allikatest.
6.2. Õpistu tegevuse üle teostatakse järelevalvet Omaniku audiitorkontrolli käigus.

7. TEGEVUSE LÕPETAMINE

7.1. Kui Õpistu Omanik otsustab Õpistu tegevuse lõpetada, teatatakse sellest õpilastele, töötajatele ning Haridus- ja Teadusministeeriumile hiljemalt kuus kuud enne uue õppeaasta algust.

Parima veebikogemuse saavutamiseks kasutab see veebileht küpsiseid.

Loe rohkem meie privaatsuspoliitika kohta siit.

Luba küpsised