Teksti suurus

Kontrastsus

×

Menüü

Eesti Pärimusmuusika Keskuse andmekaitsetingimused

Isikuandmete kaitse on meie jaoks oluline ning suhtume sellesse tõsiselt.Eesti Pärimusmuusika Keskuses toimub aastaringne kontserttegevus, keskuse juurde on loodud ka vabahariduskool August Pulsti õpistu ning pärimusmuusika teabekogu. Eesti Pärimusmuusika Keskus korraldab igal suvel ​Viljandi pärimusmuusika festivali. Käesolevast dokumendist leiate informatsiooni selle kohta, milliseid isikuandmeid Eesti Pärimusmuusika Keskus Teie kohta kogub, milleks neid kasutame,kellega jagame ja millised on Teie õigused seoses isikuandmete töötlemisega.
Tegevuse käigus koguneb meile isikuandmeid Teie kohta (nimed, isikukoodid, aadressid, elukohad, telefoninumbrid jne), näiteks siis, kui Te meile kirjutate, esitate taotluse jne. Sellistele isikuandmetele ligipääsu on seadus kitsendanud. Lisaks tagame oma sisemise töökorraldusega,etTeie eraelu võimalikult vähe riivataks.
Isikuandmete töötlemisel lähtume Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusest, avaliku teabe seadusest, isikuandmete kaitse seadusest ning Andmekaitse Inspektsiooni juhistest.

Lähtume isikuandmete töötlemisel järgmistest põhimõtetest:

 • seaduslikkuse põhimõte – isikuandmeid kogutakse vaid ausal ja seaduslikul teel;
 • eesmärgikohasuse põhimõte – isikuandmeid kogutakse üksnes määratletud ja õiguspäraste eesmärkide saavutamiseks ning neid ei töödelda viisil, mis ei ole andmetöötluse eesmärkidega kooskõlas;
 • minimaalsuse põhimõte – isikuandmeid kogutakse vaid ulatuses, mis on vajalik määratletud eesmärkide saavutamiseks;
 • kasutuse piiramise põhimõte – isikuandmeid kasutatakse muudel eesmärkidel üksnes andmesubjekti nõusolekul või selleks pädeva organi loal;
 • andmete kvaliteedi põhimõte – isikuandmed on ajakohased, täielikud ning vajalikud seatud andmetöötluse eesmärgi saavutamiseks;
 • turvalisuse põhimõte – isikuandmete kaitseks rakendatakse turvameetmeid, et kaitsta neid tahtmatu või volitamata töötlemise, avalikuks tuleku või hävimise eest;
 • individuaalse osaluse põhimõte – andmesubjekti teavitatakse tema kohta kogutavatest andmetest, talle võimaldatakse juurdepääs tema kohta käivatele andmetele ja tal on õigus nõuda ebatäpsete või eksitavate andmete parandamist.

Need hõlmavad olukordi:

 • kui Te soovite oma andmetega tutvuda,
 • kui Te saadate meile selgitus taotluse, märgukirja või teabenõude,
 • kui Te soovite Eesti Pärimusmuusika Keskuselt, August Pulsti õpistult, pärimusmuusika teabekogult mõnd teenust ehk esitate taotluse,
 • kui Te kandideerite meile tööle,
 • kui meie asutustes on toimunud isikuandmetega seotud rikkumine.

Juriidiliste isikute ja teiste asutuste andmete hoidmist need selgitused ei puuduta. Samuti ei hõlma need isikuandmete töötlemist võõrastel veebilehtedel, millele meie veebilehel viidatakse (välislingid).

Eesti Pärimusmuusika Keskuse juhataja kinnitas isikuandmete töötlemise põhimõtted käskkirjaga 11. aprillil 2019

Millisel alusel?
Täiskasvanute koolituse seadus ja täienduskoolituse standard, tulumaksuseadus, projektide määrused, meie õppekorralduse alused ja muud asjakohased õigusaktid. Isikuandmete töötlemisel lähtutakse Euroopa Liidu Isikuandmete kaitse üldmäärusest, Avaliku teabe seadusest, Isikuandmete kaitse seadusest ja Andmekaitse Inspektsiooni juhistest.

Tööle, praktikale või vabatahtlikuks kandideerimine
Kandidaatide hindamisel võtame aluseks isiku enda avaldatud info ning vajadusel võib koguda kandidaadi kohta täiendavat teavet avalikest allikatest. Kandidaadil on õigus tutvuda tema kohta kogutud teabega ning esitada omapoolsed selgitused ja vastuväited. Töötleme kandideerijate kohta järgmisi isikuandmeid:

 • ees- ja perekonnanimi, sünniaeg;
 • e-posti aadress, telefoninumber, aadress;
 • kvalifikatsiooni puudutav teave (nt teave omandatud hariduse ja/või kutsekvalifikatsioonide kohta);
 • andmed eelneva töö- ja/või vabatahtliku töö kogemuse kohta;
 • muud andmed, mille olete otsustanud meile oma CV-s, motivatsioonikirjas, ankeedi kaudu või muul viisil edastada.

Eesti Pärimusmuusika Keskuses tutvuvad kandideerimisdokumentidega ainult värbamisprotsessis osalevad töötajad. Neid dokumente ja andmeid kolmandatele isikutele ei avaldata. Eeldame, et isikutega, keda kandidaat on nimetanud enda soovitajana, võib suhelda ilma luba küsimata.​Kui kandidaat ei osutu valituks, säilitatakse tema andmeid üks aasta, seejärel tehakse seda vaid kandidaadi kirjalikul nõusolekul. Käesoleva andmekaitsetingimuse tähenduses on kandideerijad kõik isikud, kes avaldavad soovi asuda EPMK-s tööle (töölepingu või teenuse osutamise lepingu alusel) või olla vabatahtlikuks.

Töötleme teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel ja õiguslikel alustel:

 • töötleme teie isikuandmeid selleks, et leida kandideerijate hulgast meie jaoks sobivaimad kandidaadid, kellega sõlmida lepingud, millisel juhul on teie isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmine vastavalt teie taotlusele;
 • töötleme teie isikuandmeid selleks, et pakkuda teile tulevikus vabanevaid töökohti ja võimalusi tegutseda vabatahtlikuna, kuid üksnes juhul kui olete meile selleks andnud oma nõusoleku. Pange tähele, et teil on õigus antud nõusolek igal ajal tagasi võtta, andes oma soovist teada vastavale inimesele, kellele need andmed edastasite. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne selle tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust;
 • vajadusel töötleme teie isikuandmeid nõuete esitamiseks ja enda nõuete eest kaitsmiseks,millisel juhul on töötlemise õiguslikuks aluseks meie õigustatud huvi seda teha, ulatuses, mis kaalub meie hinnangul sellisel juhul üles teie huvid ja põhiõigused ja –vabadused.

Reeglina säilitame teie isikuandmeid 1 aasta alates värbamisotsuse tegemisest. ​Kui olete andnud meile oma nõusoleku tulevikus tööpakkumiste tegemiseks, säilitame teie isikuandmeid kuni 7 aastat või kuni teie poolt nõusoleku tagasivõtmiseni. ​Kui see on vajalik meie õiguste kaitsmiseks või meie õiguslike kohustuste täitmiseks, võime teie isikuandmeid säilitada kauem.

Kellega me isikuandmeid jagame?

Hoiame Teie andmeid turvaliselt vastavalt asutuse regulatsioonidele. Meie töötajad kasutavad tööalase info vahetamiseks tööalast e-posti aadressi, seetõttu liigub ka isikuandmeid sisaldav info läbi turvalise meiliserveri. Delikaatsete isikuandmete edastamiseks kasutame krüpteeritud kanaleid.

Samuti võime teie isikuandmeid edastada ka järgmistele kolmandatele isikutele, kes tegutsevad teie isikuandmete suhtes iseseisvate vastutavate töötlejatena:

 • Koolitustel osalejate kohta edastame andmeid koolituse eest maksjale ehk lõpptellijale, kui lõpptellija ei ole Teie ise, vaid keegi teine (nt Töötukassa, kohalik omavalitsus).
 • Koolitusel osalejate kohta edastame vajadusel andmeid (ees- ja perekonnanimi, asutus, vahel ka ootused) koolituse läbiviijale parema sisu koostamiseks.
 • Raamatukogunduslikul eesmärgil kogutud andmed avaldatakse teabekogu avalikes andmekogudes eelnevalt nõusolekut küsimata.
 • Koju laenutatud tagastamata teaviku või muu vara rikkumisega tekitatud kahju tähtajaks hüvitamata jätmise korral on teabekogul õigus võlgnevuse sissenõudmise eesmärgil kasutada isikuandmeid.
 • Viljandi Pärimusmuusika festivali aruande adressaatidele, nagu näiteks meedia, Kultuuriministeerium, Viljandi Linnavalitsus. Aruandes kajastuvad festivali kutsutud külaliste nimi ja tööalane teave. Edastamise aluseks on meie õigustatud huvi, mis kaalub meie hinnangul üles teie huvid ja põhiõigused ja –vabadused, ennekõike arvestades, et tegemist on teie tööalase teabega;
 • Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele meie õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks (väliskülaliste andmed seoses Suurürituste turundustoetuste saamise tõendamiskohustustega);
 • kui asjakohane, siis kolmandatele isikutele, kelle kaudu organiseeritakse festivali kutsutud külalistele transpordi- ja majutusteenust, millisel juhul on edastamise õiguslikuks aluseks meievahelise kokkuleppe täitmine;
 • kolmandatele isikutele, kes korraldavad festivali raames üritusi, millel osalemine toimub festivali külalistele isiklike kutsete või nimekirja alusel, millisel juhul on edastamise õiguslikuks aluseks teie nõusolek;
 • kolmandatele isikutele, kes on seotud meie õiguste kaitsmisega (näiteks õigusnõustajad), millisel juhul on isikuandmete edastamise õiguslikuks aluseks meie õigustatud huvi ulatuses, mis kaalub meie hinnangul üles teie huvid ja põhiõigused ja –vabadused;
 • kolmandatele isikutele, kellele teie isikuandmete edastamise kohustus tuleneb seadusest või muust õigusaktist (näiteks audiitorid, järelevalveasutused), millisel juhul on edastamise õiguslikuks aluseks meie seadusest tuleneva kohustuse täitmine.

Keskus vahendab ülevaatlikku ja ajakohast infot valdkonnas tegutsevate inimeste, organisatsioonide, asutuste ja sündmuste kohta.
Isikute andmeid kogume ja töötleme nõusoleku alusel

Veebilehe külastamine.

Eesti Pärimusmuusika Keskuse ja Pärimusmuusika festivali veebilehe ja andmebaaside külastamisel ei küsita isikuandmeid. Meile on teada kasutatava arvuti või arvutivõrgu IP-aadress ja veebilehed, mida raamatukogu veebilehel avatakse. Veebilehe külastamisel kogutud andmeid kasutatakse külastusstatistika koostamiseks, veebilehe ja meie teenuste arendamiseks.

Keskuse e-pood.

Keskuse e-pood töötleb isikuandmeid ainult Teie tellitud kauba kättetoimetamiseks. Me ei edasta, müü ega avalikusta Teie andmeid kolmandatele osapooltele ilma Teie eelneva nõusolekuta või seaduses sätestatud juhtudel

Kui kaua isikuandmeid säilitatakse?
Isikuandmeid säilitatakse vastavalt seadusele ja asutuses kehtestatud korrale. Isikuandmete, sealhulgas isikuandmeid sisaldavate dokumentide säilitamisel lähtume põhimõttest, et andmeid säilitame üksnes seni, kuni see on vajalik eesmärgi täitmiseks, milleks andmeid kogusime, või seni, kuni andmete säilitamine on seadusest tulenevalt kohustuslik.

Millised on Teie õigused seoses isikuandmete töötlemisega?
Te võite oma õigusi teostada kooskõlas tingimustega, mis tulenevad üldmäärusest ja kohalikest õigusaktidest.

Teil on õigus:

 • saada teavet Teie kohta kogutud isikuandmete ja nende töötlemise kohta;
 • nõuda isikuandmete parandamist või täiendamist;
 • nõuda isikuandmete kustutamist;
 • võtta tagasi isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek, kui andmete töötlemise aluseks oli teie nõusolek;
 • pöörduda isikuandmete töötlemise nõuete rikkumise korral Andmekaitse Inspektsiooni (​www.aki.ee​) poole.

Kui meie isikuandmete töötlemise praktika muutub või kui meil tekib vajadus andmekaitsetingimuste muutmiseks tulenevalt kohalduvatest andmekaitsealastest õigusaktidest, teistest õigusaktidest,
kohtupraktikast või pädevate asutuste väljastatud suunistest või praktikast, on meil õigus igal ajal privaatsusteadet ühepoolselt muuta. Kui muudatused mõjutavad teid oluliselt, teavitame teid e-posti teel mõistlikult enne muudatuste jõustumist.

Parima veebikogemuse saavutamiseks kasutab see veebileht küpsiseid.

Loe rohkem meie privaatsuspoliitika kohta siit.

Luba küpsised