Pärimusmuusikat propageerides ja õpetades on Eesti Pärimusmuusika Keskuse eesmärgiks lõimida ning vastutustundeliselt sulandada põlvkondadeülest muusikalist pärimust igapäevaellu, et pärimusmuusikast saaks kaasaja kultuuriruumi loomulik osa.

Pärimusmuusika õppimise vastu huvi äratamiseks korraldab keskus festivale, kontserte, loenguid ning teeb koostööd elektroonilise- ja trükimeediaga. Pärimusmuusikaõpetuse tõhustamiseks kogub, süstematiseerib ning avaldab Eesti Pärimusmuusika Keskus huvihariduse tasemel õppematerjalina vokaalse ja instrumentaalse pärimusmuusika arhiivimaterjale koostöös muuseumide, arhiivide ja uurimisasutustega.